Zeilen en varen met de ST.58
Zeilen en varen met de ST.58

Een leuk dagje zeilen of een unieke ervaring meemaken?

De bemanning van de ST58 no­digt je uit voor een unieke er­va­ring.
Er­vaar de rust en de pracht van varen op de bin­nen­wa­te­ren van Fries­land.
Een leuk dagje zeilen op het uit­da­gen­de en weid­se IJs­sel­meer.
En ge­niet van de schoon­heid, dy­na­miek, prach­tige ver­ge­zich­ten en rust van de Wad­den­zee.

voorschip zeilend

Wij bieden u de kans deze unie­ke er­va­ring mee te ma­ken. Of het nu gaat om het rus­tig ge­nie­ten van het op­ko­mend en/of on­der­gaan­de zon­ne­tje, de rust van het kab­be­len­de water, of het ont­dek­ken van de Wad­den­zee en het avon­tuur. Al­les is mo­ge­lijk.

Onze ervaren, kundige en zorg­zame schip­per over­legt en speelt in op jul­lie wensen. Met ons ro­buuste, sterke, authen­tieke en vei­lige schip bie­den wij je een ge­wel­dige er­varing.


Er­varin­gen!

Van onze gas­ten horen wij (on)af­han­ke­lijk van het vaar­ge­bied waar zij heb­ben ge­va­ren dat ze:
Ge­nie­ten - ont­dek­ken - ver­won­derd zijn of wor­den - sa­men ple­zier heb­ben - vei­lig­heid er­varen – rust en stil­te te­gen­ko­men – heb­ben ge­no­ten van het droog­val­len – dy­na­miek en span­ning zijn te­gen­ge­ko­men – en heb­ben ge­leerd over het ge­tij en va­ren op de Wad­den­zee.


Goed om te weten.

Het schip de ST58 is een ro­buust en zee­waar­dig schip. Het is in 1938 als vis­se­rij­schip ge­bouwd in Sta­vo­ren en kent een be­wo­gen ge­schie­de­nis (zie historie).
De be­man­ning kan jul­lie daar aan boord mooie ver­ha­len over ver­tel­len.
On­der­tus­sen is het schip voor­zien van al­ler­lei he­den­daag­se mo­der­ne ge­mak­ken zo­als GPS na­vi­ga­tie, ma­ri­foon, Ra­dio/CD, Toilet, kom­buis, koel­kast, ver­war­ming, 6 slaap­plaat­sen, red­dings­ves­ten, zeil­pak­ken en een krach­ti­ge mo­tor.


Vaargebied.

De ST58 met haar 11x 4 meter is zeer ge­schikt voor een groot vaar­ge­bied. Ge­zien de groot­te van het schip is het een goed en meer dan sta­biel schip om mee te va­ren op Frie­se ka­na­len en me­ren, en zeer zee­waar­dig voor het IJs­sel­meer, de Wad­den­zee en de Zee­ga­ten ron­dom de Wad­den­ei­lan­den.


Wie kunnen er mee.

Met de grote kuip en de hoge kuip­rand is het een ideaal en vei­lig schip voor jong en oud. Op de ST58 kunnen wij ge­du­ren­de dag­toch­ten 4-6 men­sen mee­ne­men. Tij­dens week­eind toch­ten be­per­ken wij ons tot max. 4 per­so­nen zo­dat er ge­noeg ruim­te over­blijft in de boot en voor per­soon­lijke in­breng en in­di­vi­dueel ge­nieten.